Главная » 2018 » Сентябрь » 27 » Хүндэтэ манай сэсэрлигэй ажалшад!!!
07:43
Хүндэтэ манай сэсэрлигэй ажалшад!!!

Хүндэтэ манай сэсэрлигэй ажалшад!!!

Та бүгэдые , бултыетнай, энэ һайхан намарай үдэр үнгэргэгдэжэ байһан хүмүүжүүлэгшэдэй һайндэрөөр үнэн зүрхэнһөөнь амаршалаад:

Үнгэтэ һайхан “Һолонго” соо
Олон ажалшад хүдэлдэг юм.
Үри хүүгэдые хүмүүжүүлэн,
Эбтэй зохидоор ажалладаг юм.
Альбина Николаевна даргаһаа
Хаража, жэшээ абамаар.
Аятай гоёор хүтэлжэ,
“Һолонго” сэсэрлигээ суурхуулна.
Энэ хэрэгтэнь ходо
Ахалагша хүмүүжүүлэгшэд,
Нэн түрүүн туһалжа,
Алхалан хамта ябанад.
Үглөө бүри сэсэрлигтээ
Үхибүүдые угтан:
Хоёрдохи эжы болохо,
Харюусалга ехэтэй хүмүүжүүлэгшэд,
Хатаржа, дуулажа һургаха,
Хүгжэм дуунай багшанар,
Амтатай эдеэ шанаха,
Амаргүй түргэн тогоошод,
Элүүр энхые хүсэхэ,
Эмшэд, таанартаа бултанда –

Хүүгэдэй хүгжэлтэдэ алта мүнгөөр сэгнэшэгүй хубитаяа оруулжа байһандатнай баяр баясхалан хүргөөд, ажабайдалдатнай аза жаргал, буян хэшэг, элүүр энхые, сэдьхэлэй дулаае үреэнэб!!!

Сэсэгма Будаин, буряад хэлэнэй багша

Категория: Наши праздники | Просмотров: 83 | Добавил: sayt03 | Рейтинг: 0.0/0